സാമൂഹ്യ സംരക്ഷ പദ്ധതി കുടുംബത്തിനും സാമൂഹ്യ സംരക്ഷ പദ്ധതി കുടുംബത്തിനും
മക്ക KMCC യുടെ സാമൂഹ്യ സംരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ പ്രവാസ ലോകത്ത് കുടുമ്പ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാകാവുന്നതാണ്.

Copyright 2018. Designed by Hulool Creations. All Rights Reserved